5 Tips about ekg holter şeması You Can Use Today

Bu, a?a??dakiler gibi belirli kalp sorunlar?n? tan?mlamay? ve de?erlendirmeyi kolayla?t?r?r:Efor testi, negatif oldu?u sonucuna varmadan önce, testin maksimum oldu?undan emin olmak gerekir. Stres testi maksimum seviyedeyken hasta dinlenmeye al?n?r. Di?er belirtiler, hasta teste devam edebilece?ini hissetti?inde bile testin durdurulmas?na yol açma

read more


A Secret Weapon For riskli gebelik laboratuvarı bursa

Gebelik takibi s?ras?nda ultrason ve çe?itli testler yaparak hamileli?in sorunsuz ilerledi?ine ve annenin, bebe?in sa?l?kl? oldu?una dair Web görü?ler edinilmeye çal???l?r.d?? gebelik tedavisi d?? gebelik nas?l anla??l?r d?? gebelik belirtileri ektobik gebelik PAYLA?Unutmay?n ki birçAlright kad?n sa?l?kl? gebelikler ve bebekler sahibi olur. Ha

read more

İstanbul'da Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), kişinin yoğun bir travmatik olayın ardından uzun süreli ve şiddetli stres belirtileri yaşaması durumunu ifade eder. İstanbul gibi büyük ve karmaşık bir şehirde yaşayanlar, doğal afetler, trafik kazaları, terör saldırıları ve diğer travmati

read more